top of page
CJ7A9456 copy_edited_edited_edited.jpg
Line-art głowy konia wyglądającego z porośniętego bluszczem okna. Pod spodem podpis "Stajnia na Kępie"
Line-art głowy konia wyglądającego z porośniętego bluszczem okna. Pod spodem podpis "Stajnia na Kępie"
Line-art głowy konia wyglądającego z porośniętego bluszczem okna. Pod spodem podpis "Stajnia na Kępie"

Regulamin

Szanowni Państwo,

ze względu na bezpieczeństwo osób jeżdżących konno oraz przebywających na terenie stajni, przyjęliśmy ogólne warunki i zasady bezpieczeństwa. Dlatego też prosimy o zapoznanie i stosowanie się do regulaminu naszej stajni, który zamieszczony jest poniżej.

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu. Za przestrzeganie regulaminu przez osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie, będący z nimi w danym dniu na lekcji jazdy konnej.

2. Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

3. Przebywając w Stajni na Kępie należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora, obsługi lub właścicieli ośrodka.

4. Jeżdżąc konno i przebywając przy koniach należy pamiętać, że są to zwierzęta płochliwe i nigdy do końca nieprzewidywalne, dlatego trzeba przy nich zachować szczególną ostrożność oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania.

5. Na terenie stajni należy zachować spokój. Nie należy krzyczeć, biegać, wykonywać gwałtownych ruchów mogących spłoszyć konie, ani podchodzić do nich od tyłu bez uprzedzenia.

6. Zabrania się wchodzenia do boksów lub na pastwiska, na których przebywają konie oraz dokarmiania zwierząt bez zgody instruktora, obsługi lub właścicieli ośrodka.

7. W stajni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz wzniecania ognia.

8. Psy w pobliżu koni należy trzymać na smyczy.

9. Podczas zajęć z jazdy konnej na ujeżdżalni lub łące mogą przebywać tylko uczestnicy, osoby postronne proszone są o pozostanie za ogrodzeniem i zachowanie spokoju, aby nie płoszyć koni.

10. Na jazdę konną należy się wcześniej umówić telefonicznie.

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zdrowia koni lub sprawności sprzętu jeździeckiego należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub obsłudze.

12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób

dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem za co biorą pełną odpowiedzialność.

13. Każda osoba przebywająca w stajni zobowiązana jest do utrzymania porządku na jej terenie oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.

14. Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 1 miesiąc, rzeczy wykazujące zaniedbanie,

porzucenie lub zniszczone oraz rzeczy brudne ( w tym także obuwie ) pozostawiane

w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym .

15. Właściciele, dzierżawcy, jeźdźcy oraz instruktorzy mają obowiązek sprzątania nieczystości po swoich koniach na terenie ośrodka,w stajniach, na ujeżdżalniach oraz hali.

16. Zabrania się pozostawiania w korytarzu stajennym i przed wejściem do stajni

przedmiotów przestrzennych ( skrzynek, rowerów itp. )

17. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni .

18. Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie .

19. Koniom nie można podawać smakołyków i innych artykułów spożywczych, gdyż mogą one zaszkodzić zwierzęciu- chyba że wyrazi na to zgodę instruktor lub obsługa stajni.

20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz samochody pozostawione na terenie ośrodka.

21. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych regulaminów ośrodka( namiotu , placu zabaw , gospodarstwa agroturystycznego) .

22 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca

dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy .

 

 

Przepisy BHP w obchodzeniu się z końmi:

 • Do konia należy zbliżać się spokojnie, tak aby go nie spłoszyć.
   

 • Przed podejściem do konia należy odezwać się, aby wiedział, że ktoś się do niegozbliża.
   

 • Do konia staramy się podchodzić z boku.
   

 • Nigdy nie stajemy bezpośrednio za zadem konia.
   

 • Przed wejściem do boksu nieznanego nam konia należy dowiedzieć się, czy nie ma on niebezpiecznych nawyków.
   

 • Konie traktujemy z respektem, ale stanowczo.
   

 

REGULAMIN JAZD W STAJNI NA KĘPIE

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby: dzieci od lat 3, młodzież i dorośli.

2. Na jazdę konną należy się wcześniej umówić telefonicznie.

3. Przed pierwszą jazdą należy zapoznać się z regulaminem.

4. Ceny usług podane są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Stajni oraz na tablicach informacyjnych w stajni. Stanowi on integralną część niniejszego regulaminu.

5. Oferta zajęć rekreacyjnych Stajni na Kępie to:

 • Nauka na lonży (~30 min.) - zajęcia dla dzieci od 5 do 10 roku życia. Zajęcia nie obejmują nauki czyszczenia i siodłania konia.
   

 • Nauka na lonży (~ 60 min. ) - zajęcia dla osób powyżej 6 roku życia. W ramach zajęć prowadzimy obowiązkową naukę czyszczenia, siodłania i obejścia przy koniach ( ok . 15 minut ) . Zajęcia na koniu trwają ok. 40 minut. Wraz z podnoszeniem umiejętności czyszczenia i siodłania, nauka siodłania i czyszczenia zastępowana jest nauką jazdy konnej.
   

 • Oprowadzanka ( ~ 15 lub 30 min. ) - ćwiczenia i zabawy w siodle dla najmłodszych dzieci w wieku od 3 lat.
   

 • Nauka jazdy konnej w grupie ( ~ 60 min.) - zajęcia przeznaczone dla osób, które samodzielnie przygotowują konia do treningu i poruszają się samodzielnie w stępie, kłusie i galopie. Zajęcia prowadzone są w grupach do 7 osób.
   

 • Indywidualna nauka jazdy konnej (~ 60 min.) - zajęcia indywidualne dla osób na każdym poziomie zaawansowania.W ramach zajęć prowadzimy także naukę czyszczenia, siodłania i obejścia przy koniach.
   

6. Jazdy odbywają się na ujeżdżalni, lonżowniku, namiocie cyrkowym, łące bądź w terenie w formie jazdy samodzielnej, jazdy w grupie, w zastępie lub jazdy na lonży. O miejscu oraz formie zajęć decyduje instruktor.

7. Stopień zaawansowania jeźdźca oraz miejsce i sposób prowadzenia jazdy określa instruktor, który również przydziela jeźdźcom konie.

8. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy są zatrudnieni lub współpracują ze Stajnią.

9. Stajnia nie gwarantuje stałego instruktora prowadzącego zajęcia. Stajnia w miarę możliwości stara się dobierać tego samego instruktora.

10. Stajnia zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia bez podania przyczyny oraz do organizowania zastępstw w prowadzeniu zajęć.

11. Jazda konna trwa około 60 minut i jest liczona od wejścia do wyjścia z placu. Specyfika sportów jeździeckich powoduje, że niektóre jazdy mogą się wydłużyć lub trwać krócej, jeżeli takie są jej założenia.

12. Prawo pobierania opłat za usługi świadczone przez Stajnię posiada Instruktor.

13. Wniesienie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Opłatą za regularne zajęcia jest wykupienie imiennego karnetu na 10h zajęć wg cennika. Karnet pozostaje w Stajni. Po każdych zajęciach instruktor prowadzący odkreśla odbyte zajęcia razem z datą i własnym podpisem. Wykupienie karnetu jest możliwe tylko przy ustaleniu stałego terminu zajęć co najmniej raz w tygodniu. Karnet ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia.

15. Odwoływanie zajęć przez uczestników, może nastąpić jedynie telefonicznie najpóźniej do godziny 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku odwołania zajęć później niż wyznaczony termin, dana jazda zostaje odznaczona w karnecie jako odbyta,a w przypadku płatności gotówką zostanie ona uregulowana w całości przed następną lekcją jazdy konnej.,. W przypadku dłuższej choroby lub kontuzji nie wynikającej z uczestniczenia w zajęciach Stajni, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Stajnia w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady.

16. Nagminne odwoływanie zajęć przez uczestników, spóźnianie się lub nie przychodzenie powoduje skreśleniem z grafiku zajęć bez zwrotu kosztów nie wyjeżdżonych jazd.

17. Stajnia w ramach opłaty zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:

 • odpowiednio wyszkolone konie,
   

 • korzystanie z placu, lonżownika, łąki lub cyrkowego namiotu
   

 • podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
   

 • opiekę instruktorską zgodnie z regulaminem.
   

18. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:

 • kryte buty za kostkę z gładką podeszwą i obcasem (sztyblety, oficerki itp.),
   

 • niekrępujące ruchów długie elastyczne spodnie (bryczesy itp.),
   

 • kask lub toczek jeździecki (możliwość nieodpłatnego wypożyczenia w stajni),
   

 • w miarę możliwości rękawiczki zabezpieczające dłonie przed otarciami,
   

 • długie włosy związane w kucyk, a najlepiej warkocz,
   

Stajnia zaleca, szczególnie w przypadku osób małoletnich, noszenie kamizelki ochronnej.

19. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w Stajni, co najmniej 20 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej, tak aby samodzielnie przygotować konia do zajęć oraz być gotowym do wyprowadzenia konia z boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć, tak aby o godzinie podanej w planie zajęć być gotowym do jazdy z koniem. Nie dotyczy to uczestników nauki na lonży, którzy powinni się stawić przygotowani przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

20. W razie spóźnienia uczestnika jazdy nie są przedłużane. Instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia jazdy i skrócić czas jej trwania. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut instruktor ma prawo niedopuszczenia uczestnika do zajęć. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu oraz pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.

21. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do rozsiodłania konia i odniesienia sprzętu jeździeckiego do siodlarni po jeździe.

22. Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt będący własnością Stajni.

23. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

24. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez Stajnię zajęć, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjnych. Stajnia może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle.

25. Klient zobowiązany jest do wykonywania zaleceń instruktora lub innych osób uprawnionych do pracy w stajni.

26. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.

27. Stajnia zastrzega sobie prawo do zmiany formy jazdy z uwagi na nieprzewidziane ekstremalne warunki atmosferyczne z zastrzeżeniem, że Stajnia ma obowiązek zapewnić w tym czasie teoretyczne lub praktyczne zajęcia stajenne.

28. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niej niezależnych.

29. W związku z tym iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

30. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.

31. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora oraz innych pracowników stajni.

32. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy omawiać z Właścicielem Stajni – Magdaleną Spława - Neyman.

33. Stajnia informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia  ciała lub rozstroju zdrowia.

34. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  w zajęciach prowadzonych na nieogrodzonym terenie oraz w namiocie cyrkowym .

bottom of page